ODRŽATI JAVNU RASPRAVU O RODNO OSETLJIVOM  JEZIKU

ODRŽATI JAVNU RASPRAVU O RODNO OSETLJIVOM  JEZIKU

Predlog advokatske kancelarije Radić  Ustavnom sudu Srbije !

Pozivamo  naše  čitaoce da uzmu učešća  i svojim mišljenjima i predlozima, kritikama ili pohvalama doprinesu kvalitetnom reševanju ove za nas životno važne teme.

U organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog održan je  Prvi društveni dijalog na  temu „Kako do rodno osetljivog jezika“ . Koliko je i zašto važno  da se  održi prvi društveni dijalog ali i pitanje važnosti „rodno osetljivog jezika“možda je  najbolje   iskazano u  aktivnostima advokatske kancelarije Radić, učesnika u ovom društvenom dijalogu,u kome se izneli svoje mišljenje. Pogledaj: https:// sedmasila.rs /dijalog-kako-do-rodno-osetljivog-jezika-27-marta-u-10-casova-u-palati-srbija/

Dakle bio je dijalog.Bili su i zaključci,poruke i…biće  24.maja  u Novom Pazaru i drugi,potom 16. juna u Novom Sadu treći dijalog.

Čini se da ova važna tema prolazi kao i sve što nam je važno samo kad zagusti. Do tada,  „psi laju a karavene porolaze.“Jedini izuzetak  je izgleda  Advokatska kancelarija Radić koja aktivno učestvuje u najblaže rečeno razgolićavanju ove teme koja sve više podseća na mnoge po sistemu „tamo mora biti“.Tim više je sve u  veoma maglovitom stanju a tema je  mnogima  u ovom trentku ne bitna sve dok ne dođe na red perimena njene suštine.

Zato u cilju apsolutnog pojašnjenja čitopacima svih nastalih i mogućih problema vezanih za ovu problematiku objaljujemo u celini dokument koji je ADVOKATSKA KANCELARIJA RADIĆ , dostavila  Ustavnom sudu Srbije (zavedeno pod brojem I Uz 85/21 br.84.473-00  18.aprila 2023.godine.)

 Advokatska Kancelarija Radić

BEOGRAD –

E-mail: AdvRadic@AdvRadic.com

www.AdvRadic.com

I Uz 85/21

Br. 84.473-00

18.04. 2023.

USTAVNI SUD SRBIJE

11040 BEOGRAD

Ul. Bul. Kralja Aleksandra br. 15

Polazeći od činjenica i dokaza:

  1. da Ustavni sud od 1. juna 2021. godine do danas nije postupio po našim inicijativama za ocenu ustavnosti Zakona o rodnoj ravnopravnosti (Law on Gender Equality – prema zvaničnom Vladinom nazivu) i Zakona o izmenama Zakona o zabrani diskriminacijekrovnih zakona za promenu svesti i identiteta našeg naroda;
  2. da se Narodna skupština, od decembra 2021. do danas, nije izjasnila na zahtev Suda u vezi podnetih inicijativa;
  3. da je Ana Brbabić, kao Predsednik Vlade, tom prilikom izjavila: „Zakoni su u potpunosti u skladu sa Ustavom i našim društvom, našom otvorenošću“;
  4. da je od 17.03.2020. do 20.05.2021. godine, kada su usvojeni ti zakoni, od COVID-19 već umrlo 10.062. lica, da se na respiratorima nalazilo 2008 lica, da ih je u bolnicama bilo 550, i da ih je toga dana umrlo 70;
  5. da se radi o zakonima usvojenim u vanrednim okolnostima, bez javne rasprave, zbog pandemije i ograničenog kretanja;
  6. konstatacije Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog (Br.. 030-01-00001/2022-01/235 od 28.12.2022.) da uvođenje rodno osetljivog jezika nije moguće dok nadležni organi i institucije ne stvore potrebnu regulativu: rečnike, gramatike, pravopise, kodekse šifara za obavezne profile, kodekse šifara za profesije odnosno zanimanja i sl. i
  7. odluke Ministarstva da, u saradnji sa EU i UN, organizuje tri društvena dijaloga pod nazivom „Kako do rodno osetljivog jezika“, od kojih je prvi održan 27. marta 2023. u Palati „Srbija“ , drugi će biti održan 24. maja u Novom Pazaru i treći će biti održan 16. juna u Novom Sadu…

predlažemo Ustavnom sudu:

  1. da organizuje i održi javnu raspravu – na koju bi bili pozvani predstavnici nadležnih organa i institucija: SANU, Instituta za srpski jezik SANU, Matice srpske, Odbora za standardizaciju srpskog jezika, Saveta za srpski jezik, Visokog saveta sudstva, Srpske pravoslavne crkve i drugih tradicionalnih verskih zajednica;
  • da donese privremenu meru, kojom bi, do okončanja postupka, zaustavio primenu novostvorenog i kontradiktornog pojma „ROD“, uvedenog kao zamenu za izvorni pojam „GENDER“ – čl.6. Zakona o rodnoj ravnopravnosti i
  • da odloži primenu člana 37. Zakona, koji propisuje obavezu uvođenja „rodne ideologije“ u sve udžbenike i druge nastavno-obrazovne materijale za obrazovanje i vaspitanje najdalje do 20. maja 2024., kao i da odloži primenu člana 44. Zakona – koji obavezuje medije da, najdalje do 20. maja 2024, u potpunosti primenjuju nepostojeći „rodno osetljiv jezik“.

O b r a z l o ž e nj e

Po ubrzanoj proceduri, bez konsultacije sa najmerodavnijim organima i institucijama u Srbiji: SANU, Maticom srpskom, Institutom za srpski jezik SANU i Odborom za standardizaciju srpskog jezika – Vlada je nezakonito i neustavno, za izvornu reč „GENDER“ (džender), upotrebila narodni pojam“rod“, koji se stotinama godina koristi za: muški rod, ženski rod, srpski rod (iz himne Republike Srbije), roditelje, porodicu, rodbinu, narodne rodoljube i sl.

Sada su građani i pravna lica primorani, da pod pretnjom novčanih i zatvorskih kazni, umesto srpskom jeziku nepoznate reči „GENDER“, primenjuju reči: „ROD“,  „RODni identitet“, „RODno osetljiv jezik“.

Korišćenje pojma „GENDER“, odnosno na rodnog pojma “ROD”, suprotno je Ustavu, koji garantuje primenu i zaštitu srpskog jezika, pola i posebno zaštitu porodice, majke i deteta. Pored toga, njegova primena sporna je i sa stanovišta univerzalnih i opšteprihvaćenih ljudskih prava (npr.: članu 18 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima UN, koji roditeljima garantuje vaspitavanje dece saglasno njihovim verskim ubeđenjima; članu 23. koji garantuje zaštitu porodice i zaštitu braka kao zajednice muškarca i žene; članu 24. koji obavezuje upis novorođene dece u matičnu knjigu rođenih itd.).

U Vaskršnjoj poslanici, Patrijarh Srpske pravoslavne crkve, najbrojnije verske zajednice u Republici Srbiji, ukazao je takođe na probleme i neustavnost Zakona i pojma „GENDER“, odnosno pojma “ROD”. Sličan ili istovetan stav imaju i druge tradicionalne verske zajednice.

Na taj način, upotrebom samo jedne reči „GENDER“, odnosno nasilno stvorenog opisa postojeće reči „ROD“, uništava se stotinama godina stvaran naš nacionalni identitet i obesmišljavaju se osnovna ljudska prava i slobode garantovani Ustavom i desetinama drugih domaćih i međunarodnih konvencija.

 Sve to nema nikakve veze sa objašnjenjima – da je Zakon donet sa ciljem da se žena učini vidljivijom, da se izjednači sa muškarcima itd.

Žena, o kojoj se svakodnevno govori, sa ženskim polnim karakteristikama, nestala je, sa sada već bivšim Zakonom o ravnopravnosti polova. Taj zakon stavljen je van snage 1. juna 2021. godine stupanjem na snagu Zakona o rodnoj ravnopravnosti (čl.76).

Sporni, neustavni zakon uvodi „najširu“ ravnopravnost, ali ne samo muškarca i žene, kao bioloških pojmova, već uvodi „rodnu“ ravnopravnost svih dženderskih ili „rodnih“ identiteta. Žena, iz bivšeg Zakona o ravnopravnosti polova, sada je postala ravnopravna sa svim ostalim dženderima ili dženderskim oblicima, kako to predviđaju Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o rodnoj (dženderskoj) ravnopravnosti.

To znači da su sada ženama data još veća prava: ona može da ostane biološka žena, može se izjasniti kao muškarac, muškarac se može izjasniti kao žena, žena se može izjasniti da je fluidna, da je neutralna itd. Sada žena može biti šta god želi, jer pravila nema. Npr.: „Mogu da budem‚ arhitektica‘ i ‚arhitektkinja‘, mogu da budem šta god hoću, jer pravila nema“ – izjavila je Gordana Čomić, tada Ministarka za ljudska prava.

Prema poslednjim podacima BBC-ja, već postoji preko 150 oblika neutralnih ili interseks oblika i svi se moraju uvažavati, bez bilo kakve diskriminacije. Čak je i Svetska zdravstvena organizacija odnedavno uvela treći, neutralan rod, što diskretno čini i naše Ministarstvo zdravlja.

Prema pravilima EU, niko nema pravo da traži od džendera ili bilo kog „rodnog identiteta“ lekarsko uverenje, niko ne može da im osporava slobodu izjašnjavanja, za izjašnjavanje ne postoji limit u godinama, upravni organi moraju da priznaju dženderima sva prava, u što kraćem roku i sa što manje troškova. Pored toga, svi „rodni identiteti“ mogu se menjati bez bilo kakvih vremenskih ili drugih ograničenja. Za sada je poznata diskriminacija u jednoj zemlji, gde se rodni identiteti mogu menjati samo jedanput godišnje.

Tu najširu slobodu sada omogućava Zakon o rodnoj ravnopravnosti, kao krovni zakon, uz istovremeno zatiranje nacionalnog identiteta, jer je Vlada sa Predsednikom/ Predsednicom“ Premijerom/Premijerkom Vlade, nama nepoznatu reč „GENDER“ zamenila našom rečju „ROD“.

Za razliku od Srbije, gde se dženderizam uvodi prisilno, novčanim i zatvorskim kaznama, u zemljama Evropske unije dženderizam se samo preporučuje, ali i tu ne postoji jedinstveni stav.

Polazeći od zakonske obaveza, da moraju vršiti nadzor i inspekcijsku kontrolu u vezi sa primenom “rodno osetljivog jezika”, na pitanje “da li koriste rodno osetljiv jezik”, dobili smo raznolike i protivrečne odgovore od najvažnijih državnih institucija:

Ministarstvo za evropske integracije:

“Donošenje ovih propisa ne predstavlja obavezu prema Evropskoj uniji, već izražava težnju Srbije da u procesu sticanja punopravnog članstva u Evropskoj uniji unapredi položaj svih njenih građana na ravnopravnoj osnovi, garantujući svima jednaku zaštitu”.

Visoki savet sudstva: 20.05.2021.

“Visoki savet sudstva smatra da je zakonski tekst u celosti protivustavan i suprotan drugim, već postojećim zakonskim rešenjima, te stoga Narodnoj skupštini predlaže ili da zakon ne usvoji ili da ga povuče iz procedure usvajanja i vrati predlagaču na doradu”.

SANU:

U SANU se u svim oblicima zvanične komunikacije unutar Srbije, uključujući i službenu elektronsku poštu, upotrebljava srpski jezik i ćirilično pismo”.

Institut za srpski jezik SANU:

Ukazujemo na činjenicu da je Ustavom Republike Srbije kao najvišim pravnim aktom Republike Srbije propisano da su u Republici Srbiji u službenoj upotrebi srpski jezik i ćiriličko pismo. Ustavom je regulisana i hijerarhija domaćih i međunarodnih opštih pravnih akata tako što je propisano da svi zakoni i drugi opšti akti doneti u Republici Srbiji moraju biti saglasni sa Ustavom”.

Ministarstvo za informisanje i telekomunikaciju:

“Ministarstvo informisanja i telekomunikacija nastoji da koristi i podstiče korišćenje “rodno osetljivog jezika” u službenoj prepisci”.

REM – Regulatorno telo za elektronske medije:

“Prilikom upotrebe rodno osetljivog jezika Regulator koristi ‘Priručnik za upotrebu rodno osetljivog jezika” koji se nalazi na zvaničnom portalu Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost čiji je osnivač Vlada Republike Srbije” – “Imajući u vidu navedene zakonske odredbe pružaoci medijskih usluga biće dužni da koriste rodno osetljiv jezik od 01. juna 2024. godine, s obzirom da je Zakon o rodnoj ravnopravnosti stupio na snagu dana 01. juna 2021. godine”

Ministarstvo prosvete:

“Ministarstvo prosvete u svom radu koristi ćirilično pismo i srpski jezik uz poštovanje pravopisnih i gramatičkih pravila našeg jezika”.

Ministarstvo kulture:

“Ministarstvo kulture službenu prepisku zasniva na važećim propisima Republike Srbije koji regulišu ovu materiju, kao što su Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma (“Službeni glasnik RS”, br. 45/91 – 48/18), Zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma  (“Službeni glasnik RS”, br. 89/21).

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog:

“Uvođenje rodno osetljivog jezika zahteva izvesno usaglašavanje potrebne regulative od strane nadležnih organa i institucija (rečnici, gramatike, pravopis, kodeksi šifara za obrazovne profile, kodeks šifara za profesije odnosno zanimanja i sl.) kako bi se stvorili uslovi za korišćenje rodno osetljivog jezika, odnosno jezika koji je u skladu sa gramatičkim rodom”.

—– *—–

Sada – od Ustavnog suda zavisi – da li će, npr. već od 20 maja 2024. ili od sledeće školske 2024/25 godine – otac i majka ispratiti sina u školu, a iz škole, kao roditelj 1 i roditelj 2, sačekati sina kao devojčicu, koja je počela da se zabavlja sa drugom, koji više nije devojčica .…

ADVOKATSKA KANCELARIJA RADIĆ

Adv. Milenko P. RADIĆ

Redakcija sedme sile poziva svoje posetioce i čitaoce da  svojim prilozima  u formi predloga i mišljenja,tumačenja i sl.uzmu aktivno učešće u otklanjanju svih dilema vezanih za ovu veoma osetljivu i životno važnu temu.

Podelite sa drugima:

Povezani članci