O fondaciji

FONDACIJA MULTINACIONALNI FOND KULTURE

BEOGRAD, ILIJE GARAŠANINA br.33,

Tel:+3811132-32-512,

Office adresa: Gavrila Principa br.59

TEL:+3811166-49-080, fax:+3811166-49-083

e-mail: miloradantonic@yahoo.com

ISTORIJAT FONDACIJE:

Osnivač FONDACIJE je Milorad Antonić.

Fond je osnovan 2002.godine kao odgovor na anemično stanje u oblasti promocije i očuvanja kulturne baštine Srbije.

MISIJA FONDACIJE:

Uspostavljanje punog dijaloga kultura medju narodima i zemljama sveta.

CILJEVI FONDACIJE:

Ciljevi Fondacije ostavruju se na osnovu godišnjeg plana, a posebno obim i način ostvarivanja ciljeva, (praćenje svetskih iskustava, razmena znanja, organizacija stručnih skupova, uspostavljanje saradnje sa sličnim pravnim i fizičkim licima, saradnjom sa državnim i privatnim institucijama usmerenih na slične akgtivnosti), zatim sprovođenjem mera koje treba preduzeti radi što racionalnijg iskorišćavanja i povećanja sredstava Fondacije, zadaci koji će se ostvarivati u saradnji sa drugim pravinim ili fizičkim licima koji su od značaja za ostvarivanje ciljeva radi kojih je Fond osnovan.

Prioritetni ciljevi su:

 • Proučavanje svekolike kulturne baštine Republike Srbije i kulture naroda sveta;
 • Uspostavljanje i učvršivanje veza u oblasti kulture sa narodima i nacijama sveta;
 • Očuvanje svekolike kulturne baštine Republike Srbije i njeno plasiranje u svetu u cilju širenja kulturnih veza;
 • Proučavanje savremene srpske književnosti i poezije, kao i savremene književnosti i poezije naroda i država sveta, te upoznavanje čitalačke publike u Srbiji sa radom stranih književnika i pesnika, omogućavanje plasiranja i upoznavanja čitalačke publike stranih zemalja sa radovima domaćih književnika i pesnika;
 • Svakodnevni i kontinuirani rad svih segmenata i svih radnika Fondacije na afirmaciji ciljeva Fondacije i ostvarivanju istih;
 • Saradnja sa ” izdavačima, fakultetima Beogradskog univerziteta, osnovnim i srednjim školama za mlade (muzičke, baletske, sportske i druge talente) Arhivom Srbije i drugim pravnim i fizičkim licima u ostvarivanju ciljeva Fonda;
 • Formiranje posebnog informativnog centra koji bi prikupljao sve relevantne informacije u pogledu kulturne istorije Srbije, kako u zemlji, tako i u inostranstvu;
 • Izdavanje informativnog biltena u cilju upoznavanja ljudi sa radom Fondacije;
 • Organizacija programske edukacije praktične obuke mladih talenata uz prisustvo eminentnih stručnjaka iz oblasti izvornog narodnog muzičkog stvaralaštva i narodne radinosti počev od tkanja, pletenja, vezenja i kuvanja sa ciljem da se unapredi i osavremeni pristup ovim segmentima kulturne baštine Srbije.»
 • Očuvanje i unapređenje zaštite životne sredine kroz izdavanje publikacija magazina i knjiga, organizovanje edukativnih i radnih akcija u cilju povećanja svesti i stepena odgovornosti za očuvanje istih kao ključnog elementa političke kulture svakog društva;
 • Organizacija edukativnih radionica, predavanja, seminara, sipmozijuma na temu kulturno i istorijske baštine, civilizacijskih vrednosti i novih naučnih dostignuća ; organizuje i sprovodi samostalno ili zajednički sa drugim pravnim i fizičkim licima druge akcije i preduzima mere koje doprinose uspešnijem ostvarivanju ciljeva i zadataka fonda;
 • Organizuje kulturno umetničke programe, izložbe umetničkih dela, retkih rukopisa iz kulturne baštine Srbije u svetu i iz sveta u Srbiji sa ciljem otvaranja dijaloga kultura naroda i narodnosti, organizacija aukcija i prodajnih izložbi u zemlji i svetu, orgnizac;

PRIVREDNA DELATNOST

Fondacija privrednu delatnost obavlja kao sporednu delatnost i isključivo u vezi sa ciljevima radi čijeg ostvarivanja je osnovana.U tom cilju FONDACIJE obavlja sledeće delatnosti:

 • Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja.
 • Izdavanje imenika i adresara, izdavanje novina, ostala izdavačka delatnost, izdavanje softvera, izdavanje računarskih igara, izdavanje ostalih softvera, informacione uslužne delatnosti, obrada podataka, hosting i s tim povezane delatnsoti, veb portal, obrada podataka, ostale informacione uslužne delatnosti.
 • Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike, snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike, programske aktivnosti i emitovanje.
 • Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije, reklamiranje i istraživanje tržišta, reklamiranje, delatnost reklamnih agencija, medijsko predstavljanje, istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja, ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti, specijalizovane dizajnerske delatnosti, prevođenje i usluge tumača, organizovanje sastanaka i sajmova, poslovne, pomoćne, uslužne i ostale delatnosti.
 • Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti, izvođačka umetnost, druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti, umetničko stvaralaštvo, rad umetničkih ustanova, delatnost biblioteka, arhiva, muzeja galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti, zavoda za zaštitu spomenika kulture i ostale kulturne delatnosti, zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika, delatnost botaničkih i zooloških vrtova i zaštita prirodnih vrednosti, delatnosti udruženja, delatnost poslovnih i profesionalnih organizacija i poslodavaca, delatnosti strukovnih udruženja, delatnost zabavnih i tematskih parkova.

DOSADAŠNJA IZDANJA:

Uvažavajući činjenicu da Fondacije, pa i MFK žive od donacija njegov osnivač je

podelio citaocima izdanja; Vuka Krnjevića «Istočnik Zahumski» i «Knjigu o Sarajevu», zatim knjigu Zorana Odića «Novi evropski fašizam», reprint izdanje Stenografske beleške sa sudjenja Draži Mihailoviću, «Berlinsku trilogiju» Vladana Rakića, i «Klice zla» Milorada Dedića, “Kapije Beograda „zbirka kratkih priča Vesne Đukić Džamić, “Proces KP 5/03“ trilogija sa sudjenja optuženima za ubistvo Zorana Đinđića, „Izabrana proza“ Drage Gavrlović, prve žene romansijera u Srbiji, “Valorizacija razlika“zbira naučnih radova o značaju stvaralaštva Drage Gavrilović koju je priredila dr Svetlana Tomić, „Večnosti Trenutka“, poezija Saše Ćulibrka.

ELEKTRONSKA IZDANJA:

U cilju promocije i relizacije ciljeva i zadataka Fondacija MFK je postavila portal www.sedmasila.rs

Podelite sa drugima: