ADVOKATSKA KANCELARIJA RADIĆ: Pravni haos izazvan samovlasnim ponašanjem Kristijana Šmita!         

ADVOKATSKA KANCELARIJA RADIĆ: Pravni haos izazvan samovlasnim ponašanjem Kristijana Šmita!         

Sveobuhvatno gledano na važnost problema nastalog u vezi sa nadležnostima gospodina Šmita i njegovog imenovanja ovo je skoro prvi put da se  MINISTARSTVU PRAVDE  BiH postave konkretna i pravno utemeljena pitanja u kojima je,  čini se, suština problema vezaning za činjenicu  „da su dosadašnji  Visoki predstavnici UN za BiH, uključujući i Kristijana Šmita (nelegalnog „Visokog predstavnika UN za BiH“) neovlašćeno, suprotno zakonima, osnovima ustavnog uređenja, Ustavu BiH, Aneksu 10 itd. uzurpirali nadležnosti Parlamentarne skupštine BiH, Narodne Skupštine Republike Srpske, izborne volje, odnosno volje birača na referendumu u cilju promene odredaba Dejtonskog sporazuma, čime su napravili pravni haos sa nesagledivim štetnim posledicama,“ kako stoji u Zahetvu.

Stoga, našim čitaocima u cilju razjašnjenja propisa, koji se odnose na položaj “Visokog predstavnika UN za BiH”, posebno Kristijana Šmita, od nadležnog Ministarstva pravde BiH zatražena su neophona objašnjenja a portal SEDMA SILA svojim čitaocima pruža mogućnost da se detaljno upoznaju sa Zehtevom i sami prosude da li i koliko ,kao što je u zahtevu naglašeno,  „Od pravilne primene tih propisa zavisi sudbina Republike Srpske, a time i stabilnost BiH i Srbije.“                                                                                                       

Bosna i Hercegovina
MINISTARSTVO PRAVDE
71000 SARAJEVO – Trg BiH 1 (BiH)                                                
e-mail: ured.ministra@mpr.gov.ba ;info@mpr.gov.ba

Predmet: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

a) Polazeći od Sporazuma o sprovođenju civilnih aspekata mirovnog rešenja (Aneks 10), koji su 21.11.1995. godine zaključile ugovorne strane: Republika Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Savezna Republika Jugoslavija, Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska,

b) polazeći od dva zahteva sa ovlašćenjima – koje su ugovorne strane Aneksa 10 uputile Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN)(1) da uspostavi „instituciju visokog predstavnika i (2) da imenuje „visokog predstavnika“ iz člana 1. Aneksa, koji će imati ovlašćenja navedena u članu 2. Aneksa 10, a koji će postupati po zakonima Bosne i Hercegovine, (član 3. Aneksa 10),

v) polazeći od Rezolucije 1031 od 15.12.1995. godine, kojom je SB UN, u tački 26.

„[odobrio] uspostavljanje Visokog predstavnika, postupajući po zahtevu ugovornih strana, koji će, u skladu sa Aneksom 10 o civilnoj primeni Mirovnog sporazuma, nadgledati sprovođenje Mirovnog sporazuma, angažovati se i, po potrebi, davati smernice i koordinisati aktivnosti civilnih organizacija i agencija koje su uključene, i [imenovao/odobrio] predloženog gospodina Karla Bilta za Visokog predstavnika“,

g) polazeći od od toga da predloženi kandidat trenutkom imenovanja od strane SB UN stiče pravo da nastupa u ime UN, a u interesu BiH i da tako dobija naziv ili titulu „Visoki predstavnik UN za BIH“,

d) polazeći od citirane Rezolucije 1031, kojom je SB UN – uspostavio instituciju Visokog predstavnika sa ovlašćenjima navedenim u Aneksu 10;

đ) polazeći od citirane Rezolucije 1031, kojom je SB UN – imenovao Visokog predstavnika,

e) polazeći od toga da će ovlašćenja data SB UN biti punovažna sve dok ugovorne strane Aneksa 10 ne donesu neku drugu odluku,

ž) polazeći od prava ugovornih strana Aneksa 10 da, osim njih, niko drugi nema pravo da menja odredbe Aneksa 10 niti da deluje na nadležnosti Visokog predstavnika navedenih u Aneksu 10,

z) polazeći od toga da ugovorne strane Aneksa 10 nisu ovlastile ni SB UN, ni PIC (PIK) niti bilo koje drugo lice da može menjati odredbe Aneksa 10,

i) polazeći od saznanja da su dosadašnji Visoki predstavnici UN za BiH, uključujući i Kristijana Šmita (nelegalnog„Visokog predstavnika UN za BiH“) neovlašćeno, suprotno zakonima, osnovima ustavnog uređenja, Ustavu BiH, Aneksu 10 itd. uzurpirali nadležnosti Parlamentarne skupštine BiH, Narodne Skupštine Republike Srpske, izborne volje, odnosno volje birača na referendumu u cilju promene odredaba Dejtonskog sporazuma, čime su napravili pravni haos sa nesagledivim štetnim posledicama,

j) polazeći od važećeg Ustava Bosne i Hercegovine, važećih, prihvaćenih i obavezujućih međunarodnih propisa, univerzalnih i opšteprihvaćenih ljudskih prava, zakona donetih u ustavom predviđenoj proceduri… ,

k) polazeći od nadležnosti i odgovornosti Ministarstva pravde BiH iz čl. 13. Zakona o ministarstvima i drugim organima Bosne i Hercegovine, kao što su npr.:

izrada zakona, osiguravanje da zakonodavstvo Bosne i Hercegovine i njegova primena na svim nivoima budu u skladu sa obavezama BiH koje su utvrđene međunarodnim sporazumima, pravo vršenja  inspekcije u vezi sa izvršavanjem zakona koja se odnosi na državne službenike i zaposlene u organima uprave itd.,

l) i polazeći na kraju od Odluke AP 953/05 USTAVNOG SUDA BiH kojom je još 8. jula 2006. godine potvrdio nesporno pravo SB UN da imenuje visoke predstavnike u ime međunarodne zajednice,saglasno novousvojenom Zakonu o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija Bosne i Hercegovine (Sl.gl. BiH, br. 61/23) – ZAHTEVAMO od Ministarstva pravde da nam dostavi sledeće informacije:

1.         Da li su Ministarstvo i sudovi dužni da primenjuju Ustav BiH, Aneks 10 i propise donete od strane Parlamentarne skupštine BiH ili primenjuju „propise“ zasnovane na odlukama Visokih predstavnika UN za BiH? Ako su dužni da primenjuju odluke  Visokih predstavnika UN za BiH, gde se nalazi pravni osnov za takav stav?

2.         Da li Ministarstvo i sudovi uvažavaju „bonske zaključke“ kao valjan pravi osnov Visokih predstavnika UN za BiH da samovlasno donose odluke kojima se menjaju Ustav BiH i Aneks 10?

3.         Da li je za Ministarstvo i sudove nesporno – ko je ovlašćen da imenuje Visoke predstavnike za BiH – da li je to SB UN, PIC ili neko treći?

4.         Da li su „odluke“ Kristijana Šmita legalan osnov Parlamentarnoj skupštini BiH da na osnovu njih donose zakone?

5.         Da li su zakoni Parlamentarne skupštine BiH i Narodne skupštine Republike Srpske, doneti na osnovu „odluka“ Kristijana Šmita, nesporni i legalni za Ministarstvo i sudove? Ako jesu, po kom osnovu? Ako nisu, da li će Ministarstvo obustaviti njihovu primenu kako bi se zaustavio pravni haos izazvan samovlasnim ponašanjem Kristijana Šmita?

            S poštovanjem,

ADVOKATSKAKA NCELARIJA RADIĆ

                                                         

Podelite sa drugima:

Povezani članci